× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

TAC

کار شتابدهنده تک ارائه سرمایه گذاری اولیه، منتورینگ و آموزش، زیرساخت های لازم و دسترسی به بازارها برای شکلدهی و رشد شتابان استارتاپ های ایران است.