× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

SETAK

شریف اکسلریتور اولین برنامه شتاب دهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است. این شتابدهنده در مجتمع خدمات فناوری شریف در دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و درحال ارائه ی خدمات به استارتاپ های شریفی می باشد.ستاک سعی کرده تا افراد مناسب در زمینه کسب و کارهای شما را در کنار هم جمع کند و به شما فرصت صحبت با آنان را بدهد.