× ورود خانه بوم کسب و کار شرح رویداد درباره ما راهای ارتباطی


خدمات بخش صنعت


معرفی کارآموز و نیروی کار مورد نیاز به شرکت ها

کمک به افزایش ارتباط صنایع به دانشگاه ها

برگزاری دوره های آموزشی کارخانه ها در دانشگاه ها با هدف آموزش و آشنا شدن دانشجویان با منابع شرکت ها

برگزاری رویداد های بهم رسانی با هدف شناسایی چالش های شرکت های صنعتی و رفع آن ها با کمک شرکت ها دانش بنیان و استارت آپ ها

بازاریابی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی

فرم ثبت درخواست

نام و نام خانوادگی:

شماره موبایل:

بخش مورد نظر:

متن درخواست و توضیحات: