× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Mehrabane | mehrabane

Mehrabane

مهربانه یک پلتفرم تامین مالی جمعی است که به جمعآوری حمایتهای مالی برای پروژههای نیکوکاری، مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی میپرداز و امکان تحقق آن‌ها را فراهم میکند. همیشه پروژههای متنوعی در مهربانه وجود دارند که میتوانید متناسب با موضوعات مورد علاقه خود، از آن‌ها حمایت کند. مهربانه علاوه بر تأمین مالی پروژههای یاد شده، فرهنگسازی در زمینه موضوعات اجتماعی، محیط زیست، حیوانات و … را نیز از مسئولیتهای خود میداند.