× Register Login Search Home Services Companies & Startups business models Blog shop About Us resume Persian English

باÙ†ک کتاب Ù…ارکا در ساÙ„ 1383 کار خود را با Ù…دÛŒرÛŒت آقاÛŒ ÙˆحÛŒد Ù†ظرÛŒ در Ù‚اÙ„ب پخش Ùˆ تÙˆزÛŒع کتب درسÛŒ Ùˆ Ú©Ù…ک آموزشی، کتب داÙ†شگاهی، کتابÙ‡اÛŒ زباÙ† خارجه، انواع CD سÛŒ دÛŒ Ùˆ DVD دÛŒ ÙˆÛŒ دÛŒ شرÙˆع کرد.فرÙˆشگاÙ‡ آنلاین کتاب Ù…ارکا در تارÛŒخ 18 Ù…رداد 94 کار خود را در فرÙˆش اینترÙ†تÛŒ کتاب شرÙˆع کرد. این Ù…جموعÙ‡ برÙˆزترین Ùˆ جاÙ…عترین فرÙˆشگاÙ‡ اینترÙ†تÛŒ کتاب Ùˆ دÛŒ ÙˆÛŒ دÛŒ آموزشÛŒ در کشور Ù…ÛŒباشد Ú©Ù‡ عÙ„اوه بر فرÙˆش اینترÙ†تÛŒ-بصÙˆرت تلفنی Ùˆ حضÙˆرÛŒ Ù†ÛŒز Ù…ÛŒتÙˆاÙ† اÙ‚داÙ… بÙ‡ خرÛŒد کتاب Ùˆ سÛŒ دÛŒ Ù‡اÛŒ آموزشÛŒ نمود.نقاط قوت باÙ†ک کتاب Ù…ارکا Ùˆ ÙˆجÙ‡ تÙ…اÛŒز آن با Ù…راکز Ù…شابÙ‡ آن”سرعت در تهیه Ùˆ ارساÙ„ کتاب” ØŒ “اÙ…کاÙ† خرÛŒد کتاب بصÙˆرت اینترÙ†تÛŒ Ùˆ تلفنی Ùˆ حضÙˆرÛŒ” ØŒ “اÙ…کاÙ† تحویل اکسپرس (ارساÙ„ با Ù¾ÛŒک در هماÙ† رÙˆز) براÛŒ سفارشات داخÙ„ تÙ‡راÙ†” ØŒ “ارساÙ„ 24 تا48 ساعتÙ‡ با ارساÙ„ تÛŒپاکس (براÛŒ شهرستاÙ†ÛŒ Ù‡اÛŒ عزÛŒز)” Ùˆ “خدÙ…ات خلاÙ‚انه Ùˆ جدÛŒد Ùˆ ارائÙ‡ تخفیفات” Ù…ÛŒ‌باشد Ú©Ù‡ با تÙˆجÙ‡ بÙ‡ فصول Ùˆ مناسبات Ù…ختلف تÙ†ظیم Ùˆ تÙ‚دیم Ù…ÛŒ‌گردد. کاربراÙ† عزÛŒز تÙˆجÙ‡ داشتÙ‡ باشÙ†د Ú©Ù‡ خرÛŒد اینترÙ†تÛŒ کتاب با خرÛŒد اینترÙ†تÛŒ ساÛŒر Ù…حصولات دÛŒگر فرÙˆشگاهها بÙ‡ دلیل حجÙ… باÙ„اÛŒ عÙ†اوین کتاب مقدارÛŒ Ù…تفاÙˆت است Ú©Ù‡ شرح آن در Ù‚سÙ…ت سÙˆاÙ„ات Ù…تداول Ùˆ قوانین Ùˆ مقررات بÙ‡ تفکÛŒک آمدÙ‡ است.

Social Media مارکا کتاب

markaketab