× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Harkat Avval | harkatavval

Harkat Avval

شرکت ارتباطات سیار ایران در راستای سیاست های خود در زمینه سرمایه¬گذاری حوزه دیجیتال، اقدام به راه اندازی واحد سرمایه¬گذاری خطرپذیر خود تحت برند "حرکت اول" نموده است. این واحد وظیفه حمایت از کسب و کارهای نوپا در مراحل اولیه رشد و توسعه را بر عهده دارد. همچنین به منظور حمایت از ایده -های نوآورانه و شکل¬گیری کسب و کارهای نوپا، سه مرکز رشد و نوآوری در سه دانشگاه برتر کشور (هاب دانشگاه شهید بهشتی، هاب دانشگاه شیراز و هاب دانشگاه صنعتی اصفهان) به عنوان زیرمجموعه -های حرکت اول تأسیس گردیده است.