× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

DMOND Group

وقتی به شتابدهنده دیموند می پیوندید، چیزی بیشتر از یک میز کار دریافت می کنید. شما عضو این خانواده می شوید. جامعه ما متشکل از افراد هم فکر، هر روز در رویدادها دور هم جمع می شوند و یک سفر موفقیت آمیز را با هم به اشتراک می گذارند. اگر شما هم برای استارتاپ خود شور و اشتیاق دارید، هیچ جایی بهتر از اینجا برای راه اندازی کسب و کارتان نیست. هر کجا که باشید...