× ورود خانه بوم کسب و کار شرح رویداد درباره ما راهای ارتباطی

دِرک

DERQ

Eliminating road accidents, saving lives

درباره دِرک

Derq is a Dubai-based MIT spin-off with a mission to eliminate road accidents and save lives by using artificial intelligence and V2X technology. Derq can predict and prevent car accidents before anyone else on the road.

راه های ارتباطی با ما