بایگانی برچسب ها: رهبران

ماری اسمیت ملکه درخشان فیسبوک

جهانی که امروز در آن زندگی میکنیم هر ثانیه در حال تحول است .امروز جهان واقعی به موازات جهان مجازی قدم برمیدارد چرا که وابستگی آن ها بهم غیرقابل انکار است.اقتصاد جهانی در دنیای رسانه در حرکت است و بزرگ ترین رهبران امروز رهبران فکر رسانه هستند.آن ها تصمیم میگیرند که چه چیزی را مهم […]