کتاب تست مامان ،کتابی که همه کارآفرینان و بازاریاب ها باید آن را بخوانند.

اگر در حوزه استارتاپی یا کار آفرینی فعالیت کرده باشید بی شک نام کتاب تست مامان را شنیده اید.

تمام کسانی که در حوزه کارآفرینی یا بازاریابی فعالیت دارند ،این کتاب را پیشنهاد می دهند.

اما این کتاب دقیقا درباره چیست ؟ و چرا باید آن را بخوانیم؟!

با من همراه باشید تا اطلاعاتی جامعی درباره این کتاب به شما بدهم.

معرفی کتاب تست مامان

علت نام گذاری این کتاب به تست مامان بدلیل این است که اگر شما از مامان خود سوالی و یا نظری درباره خود بپرسید بی شک مادر شما برای اینکه شما را دوست دارد.ممکن است حقیقت را به شما نگوید.

کتاب تست مامان کتابی ایست که به همه ی ما کمک خواهد کرد تا با مشتریان خود و مخاطبان خود به خوبی ارتباط برقرار کنیم.

این کتاب چکیده ای از تجربه های عملی است و به همین دلیل بسیار دقیق و درست به بیان موضوعات پرداخته است.

بیشتر مواقع ما بدلیل اینکه از مشتریان خود سوالات خوب و درست نمی پرسیم ،نمیتوانیم راه خود را پیدا کنیم .

و مدام با شکست در ایده ها و کسب وکار مان مواجه میشویم.

the mom test book

در این کتاب مشتری ها به سان گنجی در زیر خاک پنهان شده بیان شده اند که اگر نتوانیم از آن ها حین کشف به درستی مراقبت کنیم ،در کار خود شکست خورده ایم.

این کتاب به ما در طرح سوالات درست برای دریافت جواب های درست راهنمایی کرده است.

بی شک تمام کسانی که با مشتریان در ارتباط هستند باید این کتاب خوب را مطالعه کنند.

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎی ﮐﺎرﻣﺎن را اﺷﺘﺒﺎه می رﻓﺘیم و و میتوانیم این اشتباهات را اصلاح کنیم.

در وبلاگ پین بخوانید :در دانشگاه هاروارد آنلاین و رایگان دوره ببین و مدرک بگیر

سرفصل های کتاب تست مامان

در این کتاب سعی شده با زدن مثال های متفاوت و مطرح کردن سوال و جواب به شما در درک بهتر موضوعات یاری برساند.

 • فصل اول :تست مامان
 • فصل دوم :اجتناب از اطلاعات بد
 • فصل سوم :پرسیدن سوال های مهم
 • فصل چهارم :ساده کردن موضوعات
 • فصل پنجم :تعهد و پیشرفت
 • فصل ششم :پیدا کردن مشتری
 • فصل هفتم : چگونگی انتخاب مشتری ها
 • فصل هشتم :پیشبرد و برنامه ریزی کار
 • فصل نهم :جمع بندی و راهنمایی
کتاب تست مامان

بخشی از کتاب تست مامان

ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم ﯿﻢ دﻫیم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐـﺪام ﯾـﮏ از ﺳـﺌﻮاﻻت زﯾﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺪ؟

ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎنه ﺗـﺴﺖ ﻣﺎﻣـﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺧﯿﺮ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾـﻦ ﺳـﺌﻮاﻻت را ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ، در اداﻣـﻪ ﻣـﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

 • ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ باشد ؟
 • آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،میخرید ؟
 • ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺎﺿـﺮﯾﺪ ﭼﻘـﺪر ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
 • ﭼﺮا ﻓﻼن وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
 • ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﯾﮋه ای دارد؟
 • و….

در وبلاگ پین بخوانید :بهترین دوره های آموزشی آنلاین رو رایگان شرکت کنید

درباره نویسنده کتاب :راب فیتزپاتریک

راب فیتزپاتریک ،نویسنده کتاب تست مامان است.او در حوزه تکنولوژی چندین کارآفرینی کرده است.

او از شرکای اصلی Founder Centric است که به دانشگاه ها و شتابندهنده ها و مراکز رشد آموزش های در زمینه های استارتاپی و کارآفرینی میدهند.

راب فیتزپاتریک نویسنده کتاب تست مامان

او سازنده‌ی محصولاتی است که توسط برندهای مطرح جهان نظیر: سونی و MTV مورد استفاده قرار میگیرد. 

کتاب تست مامان از جمله معروف ترین کتاب های اوست که توانسته نظر مثبت خوانندگان را به خود جلب کنید.

همچنین او در وبسایت خود ،مقالات درباره نوع تفکر خود منتشر می کند.

این کتاب را چه کسانی باید بخوانند؟

 1. اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر ﺷﺨـﺼﯽ ﺧﻮدﺗـﺎن را راه اندازی ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑزنید.
 2. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﻫﺎ از ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ نزدیک است.
 3. اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ن روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑـﯽ ﮔـﺪار ﺑـﻪ آب ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
 4. اﮔﺮ ﻣﺮﺑﯽ ویا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﺳﺘﺎرت آپ ﻫـﺎ startup ﻫـﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ راه ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرآﻣـﺪﺗﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺘﺮی را ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
 5. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .
 6. ﯾﺎ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﯾـﮏ ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر را دارﯾـﺪ و ﻧﻤـﯽ داﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود کتاب تست مامان

در ق واﻗــﻊ ﮐﺘــﺎب تست مامان ﮔﻨﺠﯿنه ای اﺳــﺖ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺌﻮاﻻﺗﯽ نظیر: از ﮐﺠــﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺟﻬﺖ ﻃـرﺢ ﺳـﺌﻮال ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﯿﻢ؟ در ﺟﻠـﺴﮥ ﻃـﺮح ﺳﺌﻮال ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ و …

برای دانلود رایگان کتاب ترجمه شده تست مامان کافی ایست کلیک کنید.

برای دانلود رایگان کتاب های متفاوت کلیک کنید

۰ FavoriteLoadingافزودن به مورد علاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *