نکاتی درمورد نام برند

نام برندیکی از انتخاب های بنیادین است.چراکه اغلب تداعیات ذهنی قدرتمندی را درموردمحصول به صورت مختصرومفید ارائه میدهد.نام برند موثرترین ابزارارتباطی برندبا مخاطب به شمارمیرود.انتخاب نام رضایت بخش برای یک محصول جدید میتواندفرآیندی دشواروآزاردهنده باشد،اما دشواری این انتخاب چیز شگفت انگیزی نیست.شایدهرپدرومادری درک کنند که تا چه حد انتخاب نام برای فرزند دشواراست انتخاب نام مناسب برای برندنیزاینگونه است.

طبقه بندی نام برند براساس دیدگاه landor

 • تشریحی:تشریح کننده ی کارکردها ونقش محصول یا خدمت می باشد.واغلب چنین نام هایی غیرقابل ثبت هستند.
 • پیشنهادی:این قبیل نام ها مزیت محصول یا خدمت را به مشتری یادآوری میکنند.
 • ترکیبی:این نام ها ترکیبی ازدویا چندواژه ی گاهی نامرتبط وغیرمنتظره برای مشتری هستند.
 • کلاسیک:برگرفته ازریشه های لاتین،یونانی یا سانسکریت میباشد.
 • اختیاری:این نام ها واژه های واقعی بدون هیچ نوع معنای روشن می باشند.
 • تخیلی:واژه های ابداعی بدون داشتن معنایی واضح و روشن.

نکات راهنما درانتخاب نام برند

انتخاب نام برند برای یک محصول جدید،ترکیبی ازهنروعلم است.آگاهی ازبرند هایی که ساده باشند ، به راحتی تلفظ ونگارش شوند،آشناوبامفهوم هستند،متفاوت ومنحصر به فردند میتواند میزان آگاهی ازبرند را درذهن مصرف کننده تا حد زیادی افزایش دهد. اکنون به توضیح بیشتر هریک ازاین موارد میپردازیم:

سهولت تلفظ ونگارش وهمچنین سادگی نام،میزان زحمت مصرف کننده را برای درک وارزیابی برند در ذهن کاهش میدهد.نام هایی که کوتاه هستند اغلب به راحتی به یادآورده میشوند،چراکه به سادگی درذهن ذخیره خواهندشد.مانند خودکارBic

بازاریابان برای افزایش میزان تبلیغات دهان به دهان بایدتلاش کنندتا نام برندرا به نوعی طراحی کنند که ازتلفظ ساده ای برخوردار باشند.همچنین بخاطر داشته باشید که ممکن است مصرف کنندگان بخاطر گریز از شرمندگی ناشی از تلفظ نادرست نام برند بطورکلی از تلفظ آن پرهیزکنند واین خود زیانی بزرگ برای برندخواهدبود.مانند اتومبیل های Hyundai

آشناومعناداری :

نام برند بایدبرای مشتریان آشناومعنادارباشدتا بتواند با دانسته های آن ها از برند منطبق شود .ممکن است نام برند مفهوم واقعی یاضمنی را داشته باشد. ازآنجایی که نام افراد ،اشیا ،پرندگان و..درحافظه ی مشتریان ازقبل ذخیره شده درنتیجه ان ها برای درک مفهوم این نام ها نیازمندیادگیری کمتری هستند و درنیجه این نام ها میتوانند ازسطح به خاطرسپاری بالاتری برخوردارباشند. نام برند میتواند برای ایجادپیوندهای قوی ومرتبط با رده ی فعالیت وافزایش یادآوری به سادگی از رده ی محصول یاخدمت گرفته شده باشد. مانند برندTicket ron (خدمات فروش بلیط)

تمایز،برتری ومنحصربه فرد بودن:

اگرچه انتخاب نام ساده،آشنا ،معناداروبرخوردار ازتلفظ آسان میزان یادآوری آن راافزایش میدهد،اما برای ارتقای سطح شناسایی برندهاباید ازنام هایی متمایز، منحصربه فرد وحتی غیرعادی استفاده کرد.نام برند میتواند به دلیل برخورداری ازویژگی های منحصربه فردذاتی،یا به دلیل متفاوت بودن ازسایرنام های مورداستفاده رقبا ،برترومتمایزباشد.بعنوان مثال Apple  نامی غیرعادی در لوازم الکترونیکی ورایانه ها به حساب می آید. بسیاری ازبازاریابان درانتخاب نام برند به نام های ساختگی وترکیبی ازواژک ها روی می اورند.بازاریابان با انتخاب زیرکانه وترکیب واژک ها نام هایی را برای برندها طراحی میکنند که به سادگی به ذهن سپرده میشوند.

بحث انتخاب نام برند یکی ازمباحث جذاب درعلم زبان شناسی است.در زیر برخی ازویژگی های نام های برند از دیدگاه زبان شناسی را بررسی میکنیم .

ویژگی ها:استفاده از ابزار مفاهیم/نمونه ها
ابزارهای آوایی
آغازچندکلمه پیاپی بایک حرف مشابه
هم آوایی
هم آهنگی
  قافیه ضعیف وناقص  
اختصار
ترکیب
استفاده ازحروف انسدادی درآواشناسی
تکرارحروف بیصدا(Coca Cola)
تکرارحروف صدادار(Kal Kan)
تکرارحروف بیصدا واستفاده ازحروف صدادار دراثنای ان
تعریف یک قافیه باتاکید برپایان هرسیلاب(Max pax)   استفاده ازحروف بی صدامشابه وحروف صدادارمتفاوت اما نزدیک به هم
کوتاه کردن نام محصول(chevy)
ترکیب واژک ها Bic(t، q ،p، k ،g، B، c، d)    
ابزارهای املایی
تلفظ عجیب یا نادرست
اختصار انتخاب حروف اول چندواژه
  Kool-Aid
Seven up
به جای آن۷UP
Amoco
ابزارهای فرم شناسی
ضمیمه ساخن فرم
ترکیب واژگان برای توصیف فرم
  Jell-o
Janitor-in-aDrum
ابزارهای معنایی
استعاره
شخصیت پردازی  
استفاده ازکلمات متضاد  
تناسب معنایی  
 
Midas
استفاده ازویژگی ها و یا نام انسان برای یک شی
ترکیبی ازتضادها(Eafy-off)
انتخاب نام باتوجه به ویژگی های شی(Bufferin)

۱۰خطای نابخشودنی درانتخاب نام ها:

 1. بی توجهی به اهمیت نام گذاری
 2. توجه کردن دیر هنگام به نام گذاری
 3. استفاده کردن ازنام برندی نامناسب فقط  به سبب ترس ازدست دادن مشتریان فعلی
 4. بی توجهی به اینکه نام گذاری علاوه برخلاقانه بودن ،امری استرتژیک است.
 5. درنظرنگرفتن بازخورد مخاطبان هدف درفرایند تصمیم گیری
 6. بی توجهی به الزامات جهانی در موردنام ها
 7. ضعف ارتباطات داخلی جهت پشتیبانی از نام برندجدید
 8. پایان دادن به ارتباطات شفاهی میان برند ونام آن
 9. همه یمحصولات یا بخش های جدید یک سازمان نیاز به نام جدید ندارند.
 10. بیش ازحد ساده انگاری درمورد نام گذاری

رویه های نام گذاری

(۱)اهداف خود راتعیین کنید

نخستین گام مشخص کردن معانی ایده آلی است که برندمیخواهد برای مصرف کنندگان داشته باشد.در مواردبسیاری نام های موجود میتوانند تاحدودی برای طراحی نام های تجاری جدید نیز بکارروند. پس درنهایت نقش برندرا در کل برنامه ی بازاریابی سازمان ونیز بازار هدف خود درک کنید.

(۲)نام های تجاری خود را ایجادکنید

پس ازاینکه اهداف خودرا مشخص کردیددر گام بعدی هرچه قدرکه میتوانید نام ها وایده های متفاوتی را ارائه کنید.دراین مرحله از ایده های منابع گوناگون استفاده کنید. مثلا از ایده های مدیران و یا کارکنان ،ایده های مشتریان فعلی ،موسسات تبلیغاتی ،مشاوران درزمینه طراحی نام.پس ازاجرای این مرحله ممکن است که صدها یاهزاران نام گوناگون دست پیداکنید.

(۳)گزینه های اصلی را شناسایی کنید

تمام نام های بدست آمده درمرحله قبل رابررسی کنید و با مقایسه ی آن ها با هدف برندسازی خود میتوانید گزینه های نامحدود گام قبل را به فهرست برگزیده ای ازمناسب ترین نام ها تبدیل کنید.

(۴)نام های برگزیده رامطالعه کنید

دراین گام بایدتا حدامکان اطلاعات گسترده ای درمورد هریک ازنام های برگزیده جمع اوری کنید.از آنجایی که اجرای اثربخش این گام اغلب پرهزینه است پیشنهاد میشود تا قبل ازصرف هزینه های زیاد برای انجام تحقیقات ،اطلاعات گسترده ای را درزمینه ی مساِئل حقوقی درهریک از بازارهای هدف خود جمع اوری کنید.

(۵)درزمینه ی گزینه های نهایی ،تحقیقات جامعی را انجام دهید

گام بعدی انجام تحقیقاتی است از مشتریان درزمینه هایی مانند میزان بخاطرسپاری ومعناداری گزینه های باقی مانده  برای تثبیت انتظارات مدیران.این آزمون ها بصورت ها ی گوناگون انجام میشود.اغلب شرکت ها دراینگونه آزمون ها سعی میکنند تا برنامه ی بازاریابی وتجربه های احتمالی خریدمشتریان را شبیه سازی کنند.دربرخی موارد دیگر نمونه ساده تر ونیزکم هزینه تر استفاده از تصاویر سه بعدی ازبسته بندی ها است که بااستفاده ازتکنیک های مدرن دیجیتالی برای مصرف کنندگان نمایش داده میشود.

(۶)نام نهایی را انتخاب کنید

طبق اطلاعات جمع آوری شده در گام قبلی مدیریت باید انتخاب کند که کدام یک از این نام ها میتواند جایگاه سازمان را در زمینه برندسازی ارتقا دهد .سرانجام پس ازانتخاب نام ،این نام باید به صورت رسمی ثبت شود.

مراحل ثبت برند

درزیرنمونه ای از انتخاب نام که برای یک شرکت های هواپیمایی جدید است بیان شده است .

 Jet Blue

شرکت های هواپیمایی از گذشته ازنام هایی که تشریحی بودند استفاده میکردند. که این نام ها اطلاعاتی رادرمورد  تعلق ان ها  به یک کشور یا منطقه جغرافیایی خاص ارائه میکند.اما دراین بین یک شرکت هواپیمایی Jet Blue  بعنوان خطوط هواپیمایی جدید برای ارائه چهره ای جدید ونیزجذب مشتریان جوان کم درآمد،تصمیم گرفت نامی خوش آهنگ ومدرن را انتخاب کند. که درعین حال مفهوم رده ی خدمت (خطوط هوایی)را نشان دهد.این شرکت باهمکاری یک موسسه تبلیغاتی برای انتخاب نام فهرستی از گزینه های مناسب راتهیه کرد . ودرنهایت این نام را که نامی ترکیبی است انتخاب کردند.واژه Blue به دلیل ایجادتداعیات ذهنی آرامش بخش وترسیم تصویر آسمان آبی درذهن مشتریان انتخاب شد.اما وکلای حقوقی این شرکت عنوان کردند که نام Blueپیش ازاین به ثبت رسیده وبدون استفاده ازیک واژه ی متمایزکننده دیگردرکنارآن نمیتوان پشتیبانی های قانونی را به عمل آورد .بنابراین درپایان آن ها نام Jet Blue را بعنوان بهترین گزینه انتخاب کردند و این برند متولدشد.

۰
zahra kohnechi
Author: zahra kohnechi

FavoriteLoadingافزودن به مورد علاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *