ثروتمند شدن به شیوه ی بیل گیتس

بیل گیتس کارآفرین مشهورونام آشنا ۲۸ اکتبر ۱۹۵۵در سیاتل واشنگتن متولد شد.   در سال ۱۹۷۵ او با مشارکت پلن آلن بزرگ ترین شرکت نرم افزاری دنیا شرکت ماکروسافت را تأسیس نمود. وی با دارایی خالص ۸۶ میلیارددلار،تا مارس ۲۰۱۷  بعنوان ثروتمند ترین فردجهان شناخته میشد. ولی در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۸،  جف بیزوس مدیرعامل شرکت آمازون، با ۱۱۲ میلیارد دلار دارایی از اوپیشی گرفت و ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد

مایکروسافت تقریبا یکی از شرکت هایی است که رشدی سریع و بی وقفه در یکی از رقابتی ترین صنایع جهانی داشته است . مایکروسافت در ۲۰۱۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار سود خالص و ۸۹٬۰۰۰ کارمند در کشورهای مختلف دنیا داشت. در ادامه براساس کتاب کسب وکار به شیوه بیل گیتس به تحلیل ده رمز موفقیت شرکت مایکروسافت ومدیران اجرایی آن میپردازیم.

(۱) در مکان مناسب وزمان درست دست به کار بزن:

نسبت دادن موفقیت مایکروسافت به یک شانس فوق العاده راحت است،اما در این کار عوامل دیگری جز شانس دخیل بوده است . گیتس به اهمیت آن معامله پی بردوبیش از شش ماه به طورمستمر وبه صورت خستگی ناپذیری کار کرد تا شانس موفق بودن را به حداکثر برساند.

 • موفق باقی بمان،ناشیانه عمل نکن

گیتس وقتی فرصتی بدست می آورد آن را با دوست میگیرد او همواره درحال  کسب موفقیت بوده و تاکنون هیچ نشانه ای مبنی برزمین گذاشتن توپ دراو دیده نمیشود

 • کسی که استاندارد تعیین میکند برنده میشود

اما چیزی که گیتس درک کرد ولی دیگران درنیافتند این بودکه در کسب وکار کامپیوتر سهم بازار تغییر ناپذیر است وقتی که شرکتی استاندارد صنعتی را تعیین میکند غصب کردن این جایگاه برای تازه واردها بسیارسخت است. شعار “استاندارد را ما تعیین میکنیم” از روزهای اول تشکیل شرکت مایکروسافت شعار این شرکت بوده است.این شعارامروزه نیز در کانون استراتژی کسب و کار بیل گیتس همچنان باقی مانده است.

 • از اهرم قدرت استفاده کنید

بیل گیتس یکی از معدود رهبران کسب وکاری است که فن آوری را درک میکرد وبراین اساس از محل پیش روی فناوری  توانسته تصمیمات استراتژیکی بگیرد .

(۲)عاشق فن آوری باش:

درک وآگاهی بالای گیتس از فناوری یکی از مهم ترین دلایل موفقیت مداوم مایکروسافت بوده است.او همیشه قادربوده که سمت وسوی فناوری راخیلی روشن تراز رقبایش تشخیص دهد وبتواندتصمیمات کلیدی ومهمی رادراین زمینه بگیرد.

 • یک فرهنگ کسب وکار ایجاد کنید که اهمیت کارشناسان فنی را تشخیص دهید

دربسیاری ازشرکت ها بطورسنتی برای افراد همه فن حریف نسبت به متخصص ها ارزش بیشتری قائل هستند.درشرکت مایکروسافت پدیدآورندگان نرم افزار ازمدیران آن مهم ترتلقی میشوند.

 • باجوانها شروع به کار کنید

گیتس اولین معامله  خودرا درزمینه کسب وکارکامپیوتر در سن ۱۳سالگی انجام داد هنگامی که اوموفق شد که به دنبال خطاهای نرم افزاری بگردد ودرازای آن از وقت رایگان کامپیوتر استفاده کند.دراین زمان مدرسه های محدودی وجودداشند که میتوانستند دسترسی به کامپیوتررا برای دانش آموزانشان فراهم کنند که دبیرستان گیتس یکی ازآن ها بود.

(۳)هیچ کس را اسیر وزندانی خود مکن:

بیل گیتس هرکاری که برنده شده به عنوان یک معامله گر این کار اورا یک مذاکره کننده ی بسیارانعطاف ناپذیر میسازد .

 • جایگاه بازار خود را با اعمال فشاروشیوه های لازم حفظ کن:

گیتس مهارت بالایی در حفظ جایگاه مایکروسافت دربازارداردکه البته منظور او ازاین کار فراهم کردن دسترسی به بازار های جدید است.

 • تخصص را بخر:

گیتس حاضراست که پایش را ازشرکت بیرون گذاشته وکاروحرفه تخصصی سایر شرکت ها راخریداری کندوسپس آن را به مایکروسافت وصل کند.

 • عیب جویی ها را ازتصمیم های تجاری دور نگه دار:

یکی از ویژگی های مهم گیتس این است که به کینه هاودشمنی هاتوجهی نداردواجازه نمیدهد که آن ها برتصمیمات تجاری او اثرگذارد.در موارد بسیاری گیتس نبرد سختی را سالها با رقیب شروع کرده فقط برای اینکه تغییر موضوع دهد وهنگامی که وضع برایش فراهم گردد با آنها دادوستد میکند.

 • موازنه را بین خطرپذیری وپاداش برقرار کن:

گیتس یک کارشناس خطرپذیر است این همان چیزی ست که او درطول زندگی آموخته است.گیتس بسیار مواظب این موضوع است  چراکه سرعت دگرگونی درصنعت کامپیوتربه قدری سریع است که اگربه موقع عمل نکند بیشترین خطربوجودمی آید.

(۴)افراد خیلی باهوش را استخدام کن:

ازابتدا گیتس اصراربراین داشت که شرکت به بهترین ذهن ها احتیاج دارد.دربرخی موارداین کاربه عنوان نخبه گرایی بحساب می آیدوانتقادهایی رادرپی دارد ولی اثرات مثبتی مانند استخدام دانشجویان تیزهوش که ازدانشگاه مستقیما دربهترین شرکت جذب میشوند داشته است.

 • بهترین ها را استخدام کنخلاقیت و نوآوری را پرورش ده:

دفتر مرکزی شرکت مایکروسافت که به طرز خاصی طراحی شده بگونه ای که گیتس محیطی را درست کرده

که برای افراد جوان وباهوشی که شرکت میخواسته جذب کند مناسب باشد.محیطی که خیلی شبیه به محیط دانشگاه است ساده وبا نواحی گروهی باز وفضاهای سبزش که به حق محوطه دانشگاهی مایکروسافت نامیده شده است

 • استاندارد های خود را پایین نیاورید:

گیتس همیشه در برار این وسوسه که بخصوص درتیم های پدیداورنده تعداد کارکنان مایکروسافت راکم کند مقاومت کرده است.چراکه اومیدانست جذب وهمچنین نگه داشتن بهترین برنامه نویسان خیلی اسان تر از استخدام اعضای جدیداست.

 • سخت وبیشترازهرکس دیگری کار کن:

توان وطاقت بالای کارکردن گیتس به فرهنگ میکروسافت نیزمنتقل شده است.بدین گونه که اوبرای مدت های طولانی تعطیلی گرفتن رانشانه ی ضعف میدانست.محوطه مایکروسافت بااین فرهنگ هماهنگ بوده وبه این شکل آماده شده که امکان کار در ساعات طوانی رافراهم نموده ودارای کافه میباشد.

 • ازطریق اختیار های خرید سهام به قیمت معین ومعلوم به کارکنان پاداش بده:

شرکت مایکروسافت به کارمندانش حقوق هایی داده که اغلب کمتر از حقوق سایررقبایش است.اماآنچه سبب موفقیت اوشده این است که تقریبا به همه کارکنان این اختیاررا میدهد که سهام شرکت مایکروسافت را در اینده با قیمت ثابت ومعین خریداری کنند.اوازاین طریق افراد زیادی را در تاریخ میلیونر ساخته است .

(۵)راز بقا را فراگیر:

انچه گیتس در آن مهارت دارد فرارکردن از دام هایی است که دیگران درآن میافتند واین درحالی است که او ازاین فرصت های بوجودآمده از اشتباهات دیگران بخوبی استفاده میکند.

(۶)انتظار هیچ تشکر وسپاسگذاری نداشته باش:

بیل گیتس به دوستان اهمیت بسیارمیدهدواین اهمیت دادن رادرجایگاه های بالا میداند .

 • نگذارید که حسادت ارامش شمارا بهم بزند:

مهم ترین جنبه شهرتی که گیتس رادربر گرفته شدت شهرت او است. برطیق دلیلی از نظر تعدادی

از افراد بیل گیتس مظهر دسیسه کسب وکار بزرگ است به شیوه ای که هیچ شخص بازرگانی انجام نداده است. و واکنش اودراین باره اینگونه بوده است ” دفاع از خود بااستدلال معقول”

(۷)جایگاه دوراندیشی را برگزین:

بیل گیتس بارها نشان داده که انگاررابطه ی نزدیکی بایک غیب گوی صنعت کامپیوتردارد. درک زیاداواز فن آوری به او این توانایی راداده که روندهای آتی این صنعت رادریابدواسترتژی مایکروسافت را هدایت کند. واورابه رهبری جدیددرتجارت تبدیل کند.

 • نشستن وفکر کردن:

گیتس خودرا بعنوان نقش بینشی شرکت تلقی میکرد و کارش بیشتر برمبنای ترسیم آینده است. اودر شرکت افرادی رااستخدام میکرد و به آن ها حقوقی حتی بیشتراز برنامه نویسان میدادکه بنشینند وفکرکنند.

 • زبان مربوطه را انتخاب کن:

گیتس عموما به زبان برنامه نویسان  کامپیوترصحبت میکند.حتی اسم یک دوست دخترخودرا ۳۲ بیتی گذاشته بود. نقطه قوت این موضوع این است که او ضمن صحبت با افراد فنی یک کانال باز ارتباطی ایجادمیکند که کارکنان شرکت را به فتح قله های بالاتر تشویق میکند.اما نقطه ضعف آن دراین است که این گونه صحبت کردن هنگامی که سعی داردتا بامردم بیشتری آشناشود بنظرنامفهوم می آید.

(۸)همه پایگاه ها را تحت پوشش قرار ده:

یکی دیگرازعوامل کلیدی موفقیت مایکروسافت توانایی آن دراداره کردن چندپروژه بزرگ به طورهمزمان است.این توانایی از خود گیتس درشرکت بازتاب یافته است که قادراست چندگفتگوی فنی را بطورهمزمان پیش ببرد.

 • هرگز یادگیری را متوقف نکن:

به منظورایجادهماهنگی با سرعت فن آوری های جدید بیل گیتس تعدادی ازکارشناسان راگردآوری کرده وازآن ها می خواست که نشست های توجیهی را ایجادکنند.او این نشست ها راهفته های فکرکردن به معنی غوطه وری  نامیده است.

 • سعی کن از همه امور آگاه باشی ودرانها دخالت کن:

اوگفته است که مااسترتژی چندمحصولی داریم بنابراین ممکن است چندفرآورده بطورجداگانه داشته باشیک که هرکدام بطورضعیف انجام شده باشند،اماهنگامی که باهم دیده شوند بسیارخوب انجام شده است.

 • پرجنب وجوش باقی بمان،گیتس مشهور به پرکاری است:

گیتس فردی فعال وپرجنب وجوش است وبی حرکت نشستن برای اوتقزیبا امری غیرممکن بوده است.او بعنوان یک بازرگان نیزفردی فعال است، که این ویژگی به مایکروسافت کمک کرده تا از آسودگی خیالی که رقبای او باآن درگیرهستنددوری کند.

(۹)یک کسب وکار جمع وجور درست کن:

بیل گیتس به حفظ ساختارساده اعتقاددارد چراکه اوراقادر به حفظ وکنترل شرکت میکندازمنظرداخلی شرکت نیزبه بخش های کوچک تقسیم شده تابتواند مناسب ترین محیط گروه بازرگانی راحفظ کند.وهرزمان که احساس کندکه خطوطارتباطی شرکت درحال کشش است درساده کردن ساختار تردیدی به خودش راه نمیدهد.

 • جو و فضای یک شرکت کوچک را حفظ کنید:

مایکروسافت باوجودرشدخود واینکه هزاران نفررادرسرتاسردنیادراستخدام دارد،سعی داشته تافضای یک شرکت کوچیک راحفظ کند.گیتس بیان کرده: حتی درصورتیکه ما یک شرکت بزرگ باشیم بازنمیتونیم همانند یک شرکت بزرگ فکر کنیم وگرنه از بین میرویم.

 • ثروت خود را به طور مشترک در جاهای مختلف مورد استفاده قرار دهید:

گیتس بوسیله امکانات خرید سهام با قیمت ثابت بیشتر از هر کس دیگری در تاریخ افراد را ثروتمند کرده است.

(۱۰)همیشه ومرتب مواظب کارها باش:

گیتس با وجودثروت زیادوموفقیت های پی درپی اش فعالیت خودرا بدون ذره ای کم شدن ادامه میدهد.او میگوید باترس برانگیخته میشودکه مبادا کاربزرگ بعدی راازدست بدهد.

 • به گذشته فکر نکن:

موفقیت مایکروسافت بیشرمدیون تمایل گیتس به مشاهده یجدی راه پیش رو است.اوبیان کرده که نگاه کردن به گذشته اساسا وقت تلف کردن است .

بیل گیتس : “اگر بدون حرکت بنشینی ارزش آنچه داری خیلی سریع به صفر کاهش میابد “

۰
zahra kohnechi
Author: zahra kohnechi

FavoriteLoadingافزودن به مورد علاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *