چالش های اساسی استارتاپ ها در ایران

استارتاپ، به کسب و کاری می گویند که وابسته به فناوری ست.

توجه داشته باشید که هر کسب و کاری که بر اساس فناوری است، لزوما یک استارتاپ محسوب نمی شود.

ولی بدیهی ست که همه استارتاپ ها از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژیهای جدید استفاده می کنند.

تا رشد و پیشرفت داشته باشند.

امروزه در ایران نیزاستارتاپ های زیادی شروع به کار می کنند. حتی شرکت هایی هستند که در صورت شایستگی طرح و ایده و هدف استارتاپ، جهت حمایت از این کسب و کار تمایل نشان می دهند. با جست و جویی ساده در اینترنت می توان نمونه های موفق استارتاپ داخلی را یافت.

در سال‌های اخیر فعالیت جوانان ایرانی برای راه اندازی تشکیلات استارتاپ افزایش زیادی داشته.

اما برعکس اتفاقات خوبی که برای اکثر شرکت های استارتاپی در کشورهای توسعه یافته می افتد، سرنوشت فعالان استارتاپی ایرانی آنچنان با موفقیت همراه نیست.

همچنین بخوانید: محصولات بزرگی که بعلت بازاریابی ضعیف، شکست خوردند

در سال ۹۵، دفتر توسعه کار آفرینی در ایران پنج دلیل مهم و اساسی برای شکست و عدم موفقیت استارتاپ‌ ها ذکر کرد که در زیر مختصرا به آن ها می پردازیم.

چالش های استارتاپ
چالش های استارتاپ

۱- عدم وجود حقوق مالکیت و حق کپی رایت در کارآفرینی

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دارای اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

در اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎراﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از اﯾﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.

انها ممکن است ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد

۲- عدم وجود صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر

ﯾﮑﯽ از خصوصیات ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎرتاپ آغاز ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺴﺐ وﮐﺎر است که قبلا تجربه نشده باشد.

در واﻗﻊ ﻓﺮق اﺳﺘﺎرتاپ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎی معمولی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارد و در حوزه ی خود اولین است. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ علت خطرات خاص ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وجود خطرات و ویژگی ها، حدود۸۰ تا ۹۰ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ شرایط موجب ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران برای مشارکت و حمایت، رغبت چندانی نداشته باشند..

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران می خواهند برای چیزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را استفاده کنند ﮐﻪ خطر ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ممکن است ﭘﻮل ودارایی آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ مثل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﭼﻨﺪاﻧ مایل ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺎ خطر شکست ﺑﺎﻻ نیستند.

در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺻﻼ ﺧﻮد را مسئول خطر و ریسکی نمی دانند.

آن ها همه ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ دوش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ می گذارند.

ﯾﻌﻨﯽ گاهی ممکن است ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

در این صورت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

همچنین ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﺑﺮﻋﻬﺪه او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

این شرایط موجب شده ﮐﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ کار بسیار سختی باشد.

همچنین موجب شده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی روبرو ﺑﺎﺷﺪ.

همیشه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از بزرگترین مشکلا انها برای شروع کار است..

۳-نبود زیرساخت های مورد نیاز در حوزه ی فاوا

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ بالا تر اشاره کردیم، اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ معمولا  در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

بیشتر اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اغاز به کار کرده اند ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هستند

واضح اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از موارد ضروری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی مورد نیاز در زمینه ی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.

وقتی قرار است ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در حوزه ی ﻓﺎوا ﺑﺎﺷﺪ و اساس و بنیان اﺻﻠﯽ آن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﺪ به زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن نیاز خواهید داشت.

میزان ﻧﻔﻮذ بالای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن کار با اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، قابلیت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در همه جا، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و راه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی حائز اهمیت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

این زیرساخت ها ﺑﺮای راه اندازی و توسعه ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ حیاتیﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺪون وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ گسترده و مقرون به صرفه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﮑﺎن گسترش و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زمینه بدست امده است توسعه دارد.

با این وجود، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺎﺻﻠﻪ بسیاری دارﯾﻢ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ شدیدا ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.

ما در رده ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارﯾﻢ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ضعف سرعت، ﻗﯿﻤﺖ اینترنت ما ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻست.

اﯾﻦ شرایط نا مساعد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ راه پیشرفت اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۴- عدم وجود فضای مناسب کار برای استارتاپ ها

چیزی که در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎرتاﭘﯽ اﻫﻤﯿﺖ زیادی دارد، ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﮐﺎر و خدمات اﺳﺖ .

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ استارتاپی را شروع می کند، مورد دیگری را نیز باید توجه داشته باشد.

ﺑﺴﯿﺎری از اشکالاتی که در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ وجود دارد تنها در مرحله ی اجرا خودشان را نشان می دهند.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﻮاس به خرج نداد و اجازه داد اﯾﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا برسد.

ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر به محیط مناسبی نیاز است.

فضای مناسب ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در کشور نیست.

در این صورت اﻣﮑﺎن تاسیس ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و نتیجه دادن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .

متاسفانه در کشور ما کسب و کار اصلا محیط مناسبی ندارد.

همیشه رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر بدی در ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داریم.

از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ همین عدم وجود فضای مناسب اﺳﺖ.

این مسئله ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را برای اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﻨﺪ.

۵- وجود ضعف در اکوسیستم استارتاپی

اکوسیستم یا زیست بوم در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻨﺎﺻﺮ است.

این اکوسیستم ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎرتاپ ضروریست.

بطوری ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮانبرای استارتاپ پیشرفت و موفقیتی را امید داشت.

ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ.

این ها از ﺟﻤﻠﻪ بخش های مهم در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ می بینیم که اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

این ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وجود اکوسیستم متفاوت است.

اگر به وضعیت کشور نگاه کنید، میبینید که ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد دارای ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتاپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﻪ تعداد کافی وجود ندارند.

مراکز موجود نیز ﺗﻤﺎﻣﺎ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ هستند.

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ این است که وام های بانکی کم بهره بدهند.

ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه درست و حرفه ای در کشور وجود ندارد. ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻼ ﺟﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ و پشتیبانی از ﻧﻮآوری ﻫﺎ دارند و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ مشکلات موجب شده در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ استارتاپی ضعف هایی جدی داشته باشد.

همچنین جهت رشد و پیشرفت ایده ها و استارتاپ ها، فضای مناسب و کافی وجود نداشته باشد.

۰
یاسمن
Author: یاسمن

FavoriteLoadingافزودن به مورد علاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *