× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 100 Tahlil | 100tahlil

100 Tahlil

سلام ما در این سایت قصد داریم پلی ایجاد کنیم میان سهامداران و تحلیلگران حرفه ای بورس . چرا که این بازار نیاز به وقت و دانش تخصصی دارد و اغلب افراد شغل اصلی دیگری دارند و وقت کافی برای تحلیل تمام سهم های بازار نخواهند داشت ! پس چقدر خوب می شد تا این افراد میتوانستند از مشاوره افراد حرفه ای برای خرید و فروش خودشان استفاده .کنند و همراه آنها سودهای بازار را کسب می کردند